Bản quyền Blog

Blog Kỹ Thuật Máy Tính dùng phiên bản này của Creative Commons Lisence. Bản quyền này có ba điểm chính:

  • Nếu bạn đăng lại các bài viết hoặc một phần các bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến Blog Bảo Mật Thông Tin.
  • Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn đăng vì lợi nhuận thì xin hỏi tác giả trước khi tái đăng.
  • Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng theo cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons Lisence

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Licenses. Bookmark the permalink.