Upgrade SQL Server 2005 cont.

Rốt cuộc cũng xong cái lab upgrade SQL Server 2005. Thử test với dữ liệu và ứng dụng của công ty chạy không có vấn đề gì. Một số điểm cần lưu ý:

  • Upgrade in-side thì SQL Server 2000 phải update SP4, nếu không sẽ không SQL Server 2005 sẽ không đè lên SQL Server 2000 được.
  • SQL Server 2005 không có trình Service Manager như 2000 nên để điều khiển service của sql phải vào services.msc chỉnh.
  • Khi update SP1 cho 2005 phải stop hết tất cả các service của sql (thời gian hơi bị lâu).
  • Nên cài trước IIS để sử dụng được chức năng report của 2005 (lúc check prequisite không bị warning)

Thử nghiệm với máy 760MB RAM mà khi check vẫn bị warning chưa đáp ứng minimum hardware requirement! Cài khá lâu.

Khách hàng delay thời gian triển khai lại đến qua Tết nên giờ chưa thể đưa ra study case được.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Windows Servers. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s