intel_rng: FWH not detected

Với một số main board của Intel khi chạy Ubuntu (tôi nghĩ các distro khác cũng có thể bị) thường gặp lỗi

intel_rng: FWH not detected

Lỗi này thường thì chỉ là một câu thông báo vô hại xuất hiện trong quá trình khởi động hệ điều hành (ở chế độ text mới thấy, còn nếu để boot splash – khởi động có hình ảnh/progress bar – thì sẽ không thấy), có khi lại gây ra những tác hại nghiêm trọng hơn. Dịch cái thông báo đó ra thì nó là thế này: module intel_rng (random number generator) không detect ra được Firmware Hub! Đi một vòng trên Google thì cách fix duy nhất hiện nay là loại bỏ module intel_rng bằng cách đưa nó vào blacklist trong /etc/modprobe.d (tham khảo link trên để xem cách fix này). Tuy nhiên cách này không áp dụng được với trường hợp tôi gặp. Thậm chí tôi search ra đường dẫn đến module intel_rng và xoá béng nó đi nhưng vẫn không làm mất được cái thông báo chết tiệt kia.

Giải pháp của tôi là bỏ cái module RNG ngay từ trong kernel bằng cách compile lại kernel. It work! Nếu config kernel bằng cách edit file .config thì search cụm từ: CONFIG_HW_RANDOM_INTEL và comment nó lại (thêm dấu # ở đầu dòng). Nếu config kernel bằng menuconfig thì vào mục sau:

Device Drivers>Character devices>Intel HW Random Number Generator support

Bỏ chọn mục này.

Khởi động lại và vào kernel vừa compile để thấy sự thay đổi. Nếu bạn gặp thông báo

VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(..)

đừng hoảng hốt, có thể là do grub chưa update initrd image cho cái entry Default. Chỉ cần boot lại vào kernel cũ, sửa file /boot/grub/menu.ls thêm cái initrd vào cho entry Default là ok.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Troubleshoot. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s