Cài đặt M$ Office không cần nhập CD-key

M$ quả là cẩn thận trau chuốt giao diện người dùng và những tùy chọn kèm theo. Để không phải mệt mỏi nhập 25 kí tự cho CD-key mỗi lần cài đặt M$ Office, chúng ta có thể sửa cấu hình file Setup.ini.

Vào thư mục chứa các file cài đặt Office, tìm trong thư mục FILES/SETUP, mở file Setup.ini (chú ý, nếu file này có thuộc tính Read Only thì phải bỏ thuộc tính ấy đi bằng cách kích chuột phải, chọn Properties, rồi bỏ chọn ô checkbox Read only), tìm đến các dòng sau:

[Options]
; The option section is used for specifying individual Installer Properties.
;USERNAME=Customer
;COMPANYNAME=my company
;INSTALLLOCATION=C:\Program Files\MyApp

Bổ sung thêm ngay sau đó dòng
PIDKEY=<chuỗi CD-key mà bạn có, bỏ đi các dấu gạch ngang nối>

Ví dụ:
PIDKEY=ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUVWXY

Lưu file lại và sau đó, thực thi file Setup.exe trong thư mục cài đặt. CD-key sẽ tự động điền vào textbox. File setup.ini ở trên có thể được sửa thêm một vài chỗ để điền sẵn thông tin cho -> rất thuận lợi cho việc cài đặt hàng loạt.

About htr3n

simply a nerd
This entry was posted in Windows. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s