Cài Sun JDK 1.5 lên Debian 3.x

0. Sửa file /etc/apt/sources.list

– Tìm đến các dòng “deb” và “deb-src”, bổ sung thêm vào cuối dòng như sau contrib non-free
– Ví dụ, file /etc/apt/sources.list là:

deb http://ftp.at.debian.org/debian/ stable main
deb-src http://ftp.at.debian.org/debian/ stable main

Sau khi sửa:

deb http://ftp.at.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.at.debian.org/debian/ stable main contrib non-free

1. Cài thêm các gói tiện ích

$ sudo apt-get install fakeroot java-package

Trả lời Y, hoặc là Enter khi Debian yêu cầm confirmation.

2. Download gói JDK 1.5 binary từ trang web của Sun là jdk-1_5_0_06-linux-i586.bin. Chú ý không dùng file RPM.

3. Tạo gói .deb từ file trên với lệnh sau (chú ý không có sudo):

$ fakeroot make-jpkg jdk-1_5_0_06-linux-i586.bin

Trả lời các câu hỏi, chủ yếu chấp nhận những thông số mặc định. Sau bước này, một file cài đặt DEB được tạo ra, tên là sun-j2sdk1.5_1.5.0+update06_i386.deb.

4. Cài đặt gói DEB trên với ‘sudo dpkg’:

$ sudo dpkg -i sun-j2sdk1.5_1.5.0+update06_i386.deb

5. Nếu trong hệ thống Debian hiện tại đang có nhiều phiên bản JDK/JRE, để chọn Sun JDK làm bản chính thì tiếp tục thực thi lệnh sau:

$ sudo update-alternatives –config java

$ sudo update-alternatives –config javac

Debian sẽ hiện ra menu để chọn. Nếu chỉ có duy nhất Sun JDK thì sẽ không cần chọn gì nữa.

6. Thử:

$ javac
$ java

About htr3n

simply a nerd
This entry was posted in Linux. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cài Sun JDK 1.5 lên Debian 3.x

  1. trong says:

    thanks! i want download packet java development kit 1.5!
    see you!

  2. htr3n says:

    Correct me if I didn’t get your point correctly. You can easily find JDK 1.5 from Sun site, e.g.:
    http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s