Xem Wiki bằng Mindmap

Bạn thường xuyên tham khảo Wikipedia? Bạn là tín đồ của Mindmap? Bây giờ bạn có thể đọc Wiki với mindmap:

Đây là một bước đột phá trong việc trình bày document trên mạng. Tuy nhiên còn một thiếu sót lớn trong cách vẽ mind map của Wikimindmap là chưa đưa các hình vẽ vào. Theo tôi, điểm mạnh của mind map là sự liên tưởng giữa các hình vẽ và ý tưởng, như lời tác giả vẫn nhắc đi nhắc lại: Một hình vẽ có ý nghĩa hơn một ngàn từ. Do đó hiện tại wikimindmap chỉ mới có thể dùng để có cái nhìn tổng quan về vấn đề chứ chưa thể dùng để ghi nhớ. Dù sao đi nữa, cách tốt nhất vẫn là tự mình vẽ một cái mindmap.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s