Wed Jul 11

Điểm qua một số article hay hôm nay đọc:

Anatomy of the Linux kernel

Một cái nhìn tổng quan khá hay và dễ hiểu về Linux kernel, rất thích hợp cho người mới tiếp cận Linux kernel.

Parallelize applications for faster Linux booting

Một số cải tiến cho mô hình init truyền thống, cần coi kỹ thêm. Cài thử initng mà vẫn chưa boot được, sau khi khởi động màu mè xanh xanh đỏ đỏ thì nó chẳng khởi động được cái tty nào nên khỏi làm gì luôn. Để tính sau. Cơ chế upstart thì cũng đã quen thuộc với ai dùng Ubuntu. Tuy nhiên nó chẳng có tác dụng gì trong việc tăng tốc khởi động. Nghiên cứu hai cái trên thì xem thêm cái bootchart này.

Đang tìm cách tăng tốc cho thằng Firefox. Các cách khả dĩ: Clear history, downloads, cache, coi lại các add-on. Tăng tốc kết nối thì dùng pipeline là phổ biến nhất, đặc biệt trang này rất hữu ích. Có vẻ như Firefox trên Linux không có UserChrome.css :(!

Một số link tham khảo thêm:

Đông Thao 

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial, Working Diary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s