Quotes

Progress is made by lazy men looking for easier ways to do things.” – Robert A. Heinlein

If you have a difficult task, give it to a lazy person; they will find an easier way to do it” – Hlade’s Law

The three chief virtues of a programmer are: Laziness, Impatience and Hubris.” – Larry Wall

Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.” — Antoine de Saint-Exupery

Whether you’re a programmer or a seamstress, it’s all about new techniques, simplifying old techniques, and consolidating steps. Making things go faster — but not worse. Better.” — Martha Stewart for Wired

Còn một câu chưa hiểu, nhưng nghe nói là rất đúng, để từ từ suy ngẫm:

If you ever find yourself in the right during a family argument, apologize immediately.” – trong The Notebooks of Lazarus Long

Đông Thao (st)

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Quotes. Bookmark the permalink.

2 Responses to Quotes

  1. Tatty says:

    Câu cuối cùng theo mình nghĩ: trong những cuộc tranh luận thường có người đúng, người sai (cũng có khi 2 người đều sai cả 🙂 ), nhưng mà thưởng thì ai cũng có lòng tự tôn khá cao, nên ít khi chịu là mình sai. Do đó, nếu bạn là người đúng, có thể cãi đến cùng thì bạn thắng đấy nhưng sẽ rất dễ sức mẻ tình cảm đặc biệt là trong gia đình, vì người kia cũng biết mình sai mà :); nên đôi khi mình xin lỗi làm dịu hoàn cảnh mà đôi khi lại khiến người kia chịu chấp nhận là mình sai đấy. Không biết phải không nhỉ 🙂

  2. hi says:

    Câu cuối có thể tạm dịch là Dĩ hòa vi quý, hè hè^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s