Chia sẻ cực dễ với NFS

Bài viết này là một hướng dẫn bỏ túi, step-by-step để chia sẻ các thư mục trên Linux bằng Network File System (NFS).

Trên máy chia sẻ:

1. Cài đặt các gói cần thiết

 

sudo aptitude -P install nfs-kernel-server nfs-common portmap

2. Cấu hình portmap: chọn theo default là KHÔNG bind loopback.

 

sudo dpkg-reconfigure portmap

3. Xác định thư mục chia sẻ trong file /etc/export

 

sudo vi /etc/exports

Ví dụ tôi chia sẻ thư mục sharedir cho tất cả các máy trong mạng LAN từ địa chỉ 192.168.1.1, cho phép đọc ghi:

 

/home/dongthao/sharedir 192.168.1.1/24(rw,no_root_squash,async)

Để chia sẻ thư mục read-only, chẳng hạn một ổ đĩa Windows, ta có thể làm như sau:

 

/media/hdc5/music 192.168.1.1/24(ro,async)

4. Sau đó gõ lệnh:

 

sudo exportfs -a

5. restart NFS server

 

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Trên máy nhận chia sẻ:

1. Cài gói cần thiết:

 

sudo apt-get install nfs-common

2. Tạo thư mục để làm điểm nhận chia sẻ

 

sudo mkdir ~/network_map

3. Mount thư mục được chia sẻ về

 

sudo mount 192.168.1.2:/home/dongthao/sharedir ~/network_map

Nếu muốn ta có thể đưa mount này vào file /etc/fstab để tự động mount khi khởi động máy.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s