Tune2fs – Công cụ nghiên cứu File System

Tune2fs cho phép ta chỉnh sửa những tham số của các hệ thống file ext2/ext3. Ta có thể sử dụng công cụ này để nghiên cứu về hệ thống file, đặc biệt cho các bạn SV, các giảng viên đang nghiên cứu Hệ điều hành.

tune2fs allows the system administrator to adjust various tunable filesystem parameters on Linux ext2/ext3 filesystems. (Manpage)

Để xem tất cả các thuộc tính trên super block của một file system, ta dùng tune2fs với tham số -l. Ta có thể dùng trình grep để giới hạn lại thông tin cần tìm. Ví dụ để xem kích thước của inode là bao nhiêu:

$ sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep Inode
Inode count: 26104
Inodes per group: 2008
Inode blocks per group: 251
Inode size: 128

Lưu ý là tune2fs chạy với quyền root.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial, Software Tutorial. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tune2fs – Công cụ nghiên cứu File System

  1. thanh says:

    can you send to me tune2fs ??????????

  2. dongthao says:

    It’s ready on your own box, or else you can pick it from the web! I don’t have the package here. Anyway, let’s do in FOSS way!
    Best regards.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s