Liên kết trong ngày

 

  • Một hướng dẫn khá chi tiết để cài đặt wireless trên Ubuntu 7.04 bằng ndiswrapper.
  • Cách loại bỏ background của hình nhanh chóng với GIMP.
  • Sử dụng laptop trong những cuộc họp cũng là con dao hai lưỡi.

    Laptops in meetings can be discouraging if the most senior people in the room are frequently looking down at their laptops or, worse yet, typing for an extended time. The presenter has to wonder how much he or she is getting across.

    Tôi hầu như không mang theo laptop trong các cuộc họp, trừ hai trường hợp, một là có thông tin phải trình bày nằm trên máy, hai là cuộc họp đó chán đến nỗi tôi biết mình cần phải có cái gì khác để giết thời gian!

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s