10 cách dùng ‘find’

Find là một lệnh cơ bản mà hầu như ai sử dụng Linux cũng biết. Nhưng không phải ai cũng khai thác hết công dụng của lệnh này. Sau đây là 10 cách dùng lệnh find một cách hữu ích. Ở đây tôi giả sử ta cần tìm kiếm trong thư mục $HOME.

1. Tìm những thư mục rỗng

find $HOME -depth -type d -empty

2. Tìm những file rỗng

find $HOME -depth -type f -empty

3. Tìm một file với tên xác định

find $HOME -name [name_of_file]

4. Tìm file với phần mở rộng xác định

find $HOME -name “*.[given_extension]”

5. Tìm file với những quyền truy cập xác định

find $HOME -perm [permission bits]

VD: Tìm những file .txt với quyền truy cập 644

find $HOME -name ‘*.txt’ -perm 644

6. Tìm file với một số bit permission biết trước, không quan tâm phần còn lại

find $HOME -perm -[permision_bits]

VD:

find $HOME -name ‘*.txt’ -perm -644

Lệnh này sẽ tìm những file với permission bit là 644 nhưng cũng có thể là 777 hay những giá trị “lớn hơn” 644.

7. Tìm file với kích thước xác định

find -size n[cwbkMG]

Phần trong [] là đơn vị tính kích thước. Lệnh trên sẽ tìm những file có kích thước từ (n-1) đến n.

‘b’ for 512-byte blocks (this is the default if no suffix is used)

‘c’ for bytes

‘w’ for two-byte words

‘k’ for Kilobytes (units of 1024 bytes)

‘M’ for Megabytes (units of 1048576 bytes)

‘G’ for Gigabytes (units of 1073741824 bytes)

VD:

find $HOME -name ‘*.txt’ -size 4k -exec ls -lh {} \;

Sẽ liệt kê những file có kích thước từ 3-4k có đuôi .txt.

Tùy chọn -exec sẽ thực thi những lệnh theo sau (ls).

8. Tìm file với tên xác định và phần mở rộng tùy ý

find -name ‘[given_name].*’

9. Tìm file được chỉnh sửa trong thời gian gần đây (theo từng block 24h)

find -mtime n

Với n có giá trị:

0 for the last 24 hours
1 for the last 48 hours
2 for the last 72 hours

và cứ vậy tính lên.

10. Tìm những file được truy cập trong thời gian gần đây (theo từng block 24h)

find -atime n

Với n tính như trên.

Tham khảo “man find” để biết thêm chi tiết.

Đông Thao

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s