Mánh trong tuần – 1

  • Mục đích Sử dụng lệnh trong Linux một cách hiệu quả nhất
  • Dành cho Người sử dụng, Quản trị hệ thống
  • Mức độ Trung bình
Năm mới tặng mọi người 5 mánh (tip) thú vị với Linux. Hãy đọc và mở Terminal lên làm liền, bạn sẽ thấy Linux tuyệt vời như thế nào.
1. Bật / Tắt chế độ kết thúc phiên làm việc với Ctrl-D – Thông thường, để kết thúc một phiên làm việc (session) như ssh hay telnet, hoặc muốn tắt cửa sổ Terminal, ta có thể dùng phím tắt Ctrl-D. Để bật/tắt phím nóng này, ta dùng lệnh sau:
$ set -o ignoreeof Enable Ctrl+D
$ set +o ignoreeof Disable Ctrl+D
2. Bí danh (Alias) -Ta sẽ đặt bí danh cho một lệnh, và shell sẽ ghi nhớ để ta gọi lại lần sau. Ví dụ, giả sử ta định nghĩa một alias như sau:

alias timfile=”find -name”

thì sau đó, khi ta nhập lệnh timfile <file_name> shell sẽ chạy lệnh “find -name <file_name>”, tìm kiếm file mà ta yêu cầu.

Cấu trúc để đặt alias như sau:

$ alias tên_alias=”lệnh_tương_ứng_trên_shell”

Để tắt alias, ta dùng lệnh unalias:

$ unalias tên_alias.

Để xem các bí danh trong hệ thống, ta chỉ cần gõ “alias”.

3. Các lệnh được sử dụng gần đây nhất – Để xem 10 lệnh đã sử dụng gần đây nhất, chạy lệnh sau:

$ history|awk '{print $2}'|awk 'BEGIN {FS="|"} {print $1}'|sort|uniq -c|sort -rn|head -10

Thay số 10 bằng số lệnh tương ứng bạn muốn xem.

4. Xem thông tin hệ thống – Có một số lệnh bạn có thể dùng để xác định những thông tin hệ thống cơ bản như sau:

$ cat /proc/version = “It returns a full string of information”
$ uname -m = “The result of the machine’s number”
$ uname -r = “Show the version of the kernel”
$ uname -n = “Returns the local domain name”
$ uname -s = “Will show the system name”
$ uname -p = “It tells you the type and name of the processor”
$ uname -a = “Will show all the information above and also the date and time of the system”

5. Sử dụng lịch – Linux có sẵn bộ lịch built-in trong hệ thống, truy xuất bằng những lệnh đơn giản

$ cal -3 = “Simply display the calendar”
$ cal 1 2008 = “This command display a calendar of a particular month of the year”
$ date -d fri = “Display the date of the next on the current or next week”
$ date –date=’25 Dec’ +%A = “Tell you which day will be Christmas this year”

Đông Thao

Nguồn ảnh http://www.bw-it.be

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s