Pidgin – Send Group

Để send Message cho Group trong Pidgin, tải gói pidgin-groupmsg về.

Click đúp vào gói vừa tải để tự động cài đặt (trong Ubuntu).

Sau khi cài xong, mở bảng Plugin của Pidgin (Tools > Plugins hoặc bấm Ctrl+U)

Đánh dấu chọn vào Group IM trong bảng Plugin. Đóng bảng Plugin lại.

Lúc này nhấp chuột phải vào tên Group sẽ có Group IM

Lưu ý:

  • Plugin này chỉ áp dụng được cho Pidgin 2.4.x trở lên (xem Cài đặt Pidgin ở bên dưới để cập nhật phiên bản của bạn nếu cần).

Xem thêm:

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Pidgin – Send Group

  1. nano says:

    thằng này chỉ gửi vào active user của group. chuối bỏ mờ

  2. dongthao says:

    Có còn hơn không bồ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s