Tải video YouTube trên Ubuntu

Chỉ bằng chương trình youtube-dl nhỏ gọn chạy trên dòng lệnh bạn có thể tải về những đoạn video yêu thích của mình trên YouTube.

Cài đặt youtube-dl trên Ubuntu: Gõ lệnh

sudo apt-get install youtube-dl

Sử dụng:

youtube-dl “http://www.youtube.com/watch?v=abc”

Video sẽ được lưu lại dưới dạng abc.flv (vì các video trên YouTube ở dạng flash video).

Ví dụ:

t3318@honey:~$ youtube-dl “http://www.youtube.com/watch?v=YuppZpVNpiA”
Retrieving video webpage… done.
Extracting URL “t” parameter… done.
Requesting video file… done.
Video data found at http://lax-v195.lax.youtube.com/get_video?video_id=YuppZpVNpiA&signature=84793BE033775E6BFECD1C5D8960F1106F2C8A68.8AE3512395E06B8AA18CE98AE6CA924A74C903BB&ip=117.5.153.160&ipbits=16&expire=1218669795&key=yt1&sver=2
Retrieving video data: 100.0% (   1.66M of 1.66M) at   10.04k/s ETA 00:00 done.
Video data saved to YuppZpVNpiA.flv

Để đổi tên file flv ta dùng tham số -o

youtube-dl -o myvideo.flv “http://www.youtube.com/watch?v=abc”

Một số video được đánh dấu là mature content yêu cầu phải đăng nhập ta dùng lệnh như sau:

youtube-dl -u myusername -p mypassword “http://www.youtube.com/watch?v=abc”

Nếu chỉ muốn lấy đường dẫn thực của file video sau đó tải về bằng chương trình quản lý download thì dùng tham số -g hoặc –get-url.

Ví dụ:

t3318@honey:~$ youtube-dl -g “http://www.youtube.com/watch?v=YuppZpVNpiA”
http://lax-v195.lax.youtube.com/get_video?video_id=YuppZpVNpiA&signature=27E4D3B9E5BFE7091EE542DDE685A7040DBA2875.CC206CB08DCCACB4CB587ADA8E415578D10B8AB5&ip=117.5.153.160&ipbits=16&expire=1218670036&key=yt1&sver=2

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Software Tutorial and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tải video YouTube trên Ubuntu

  1. tem_dl says:

    Good good, thanks!

  2. Dieu Ly says:

    Thanks for sharing

  3. cantaymucxao says:

    Để tải các video trên youtube mình thường sử dụng các trang web để leech link như keepvid.com hay kickyoutube.com, rất hiệu quả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s