Remote shell trên Windows từ Linux

Winexe cho phép bạn truy xuất đầy đủ đến một terminal trên một máy Windows hay cho phép thực thi lệnh từ xa. Thao tác cài đặt, cấu hình rất đơn giản. Bạn có thể tải file thực thi đã được compile sẵn hoặc tải file source để tự compile (xem thêm hướng dẫn chi tiết tại trang chủ).

Một số ví dụ sử dụng winexe:

# winexe -U HOME/Administrator%Pass123 //192.168.0.10 “ipconfig /all”

Đăng nhập vào shell hoàn chỉnh:

# winexe -U HOME/Administrator%Pass123 //192.168.0.10 “cmd”

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Servers, Linux Tutorial, Windows, Windows Servers, Windows Tutorial. Bookmark the permalink.

1 Response to Remote shell trên Windows từ Linux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s