Dùng UUID cho phân vùng đĩa trên Linux

Universally Unique Identifier (UUID) là một chuẩn định danh dùng trong các kiến trúc phần mềm, được quy định bởi tổ chức OSF. Hệ thống file ext2/ext3 của Linux dùng UID để định danh các partition.

Lợi ích khi dùng UUID

Ngày nay, một nhà quản trị Unix phải làm việc với nhiều công nghệ lưu trữ khác nhau như SAN, iSCSI, DAS, đĩa scsi. Đôi khi họ cần phải di chuyển đĩa lưu trữ từ thiết bị này qua thiết bị khác thì việc cập nhật lại file /etc/fstab sẽ trở nên rất khó khăn. Với UUID, Linux kernel sẽ tự động tìm ra và ánh xạ các volume đến các thiết bị lưu trữ một cách chính xác. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh khả năng chỉnh sửa làm hỏng file fstab, dẫn đến hệ thống ngưng làm việc.

Tuy nhiên, UUID sẽ không hữu ích lắm cho máy tính desktop dùng ở nhà vì không có nhu cầu cho các thiết bị lưu trữ phức tạp.

Để sử dụng UUID, trước hết ta xác định UUID của thiết bị, sau đó khai báo thiết bị trong file /etc/fstab.

Tìm UUID cho /dev/sdb2

Dùng lệnh sau:

$ sudo vol_id --uuid /dev/sdb2

Ví dụ output:

41c22818-fbad-4da6-8196-c816df0b7aa8

Liệt kê tất cả UUID trong hệ thống

Dùng lệnh sau:

$ sudo blkid

Ví dụ output:

/dev/sda1: TYPE="ntfs" UUID="A0F0582EF0580CC2"
/dev/sda2: UUID="8c2da865-13f4-47a2-9c92-2f31738469e8" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda3: TYPE="swap" UUID="5641913f-9bcc-4d8a-8bcb-ddfc3159e70f"
/dev/sda5: UUID="FAB008D6B0089AF1" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: UUID="32c61b65-f2f8-4041-a5d5-3d5ef4182723" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sdb2: UUID="41c22818-fbad-4da6-8196-c816df0b7aa8" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"

Dùng UUID để update file /etc/fstab

Theo cú pháp sau:

UUID={YOUR-UID}  {/path/to/mount/point}        {file-system-type}  defaults,errors=remount-ro 0    1

Mở file /etc/fstab:

$ sudo vim /etc/fstab

Thêm dòng như sau:

UUID=41c22818-fbad-4da6-8196-c816df0b7aa8 /disk2p2   ext3  defaults,errors=remount-ro 0  1

Lưu và đóng file lại. Để mount phân vùng mới ngay lập tức theo khai báo trong /etc/fstab dùng lệnh sau:

$ sudo mount -a

Tham khảo:

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s