Twitting từ linux shell

Vì lười dùng các chương trình giao diện cũng như mở trình duyệt, tôi vừa viết một script nhỏ xíu để post twitter từ shell của linux (sử dụng wget). Nội dung của nó như sau:

#!/bin/bash
## Provide your twitter username and password here
username=
password=
##

message=””
if [ $# -gt 0 ]; then
while [ “$1” != “” ]; do
message=”${message} ${1}”
shift
done
else
echo “Enter your message as the parameter.”
fi
echo “POSTING” $message
wget -q –delete-after –user=$username –password=$password –post-data status=”${message}” http://twitter.com/statuses/update.xml

echo “DONE.”

Save đoạn script trên vào 1 file sau đó iền username và password của bạn (đừng lo, tôi không hề biết tí gì về thông tin này đâu :D) đặt tên là twitsh. Dùng lệnh chmod để có thể thực thi file này:

$ chmod +x twitsh

Để post message ” Reading newspaper now” lên twitter.com ta gõ lệnh:

$ ./twitsh Reading newspaper now

Nếu lười … hơn tôi, bạn cũng có thể tải script tôi viết sẵn tại đây :p, điền username, password vào, chmod và sử dụng ngay.

Chúc vui.

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial, Software Tutorial and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Twitting từ linux shell

 1. dongthao says:

  Thanks nano, link rất hữu ích.

 2. phuong says:

  #!/bin/bash
  ## Provide your twitter username and password here
  username=
  password=
  ##

  message=””
  if [ $# -gt 0 ]; then
  while [ “$1” != “” ]; do
  message=”${message} ${1}”
  shift
  done
  else
  echo “Enter your message as the parameter.”
  fi
  echo “POSTING” $message
  wget -q –delete-after –user=$username –password=$password –post-data status=”${message}” http://twitter.com/statuses/update.xml

  echo “DONE.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s