Playing around Unbutu 9.10

1.

Install VLC để xem film FLV:

sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc

2.

Gõ tiếng Việt:

– System> Administration> Language Support. Install các language package. Keyboard input method system: ibus.

– System> Preferences> IBus Preferences. Input Method: Chọn Vietnamese, Add.

3.

Hôm nay đọc lại The Cathedral and the Bazaar (TCATB) mới biết Eric Raymond là project owner của Fetchmail, dự án Eric đưa ra thử nghiệm và kiểm chứng mô hình the Bazaar và đã mang lại thành công, là cơ sở để paper TCATB ra đời. Lúc trước dùng Fetchmail hàng ngày mà không để ý cái này.

sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc
2

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux Tutorial and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s