Cấu hình IP address trên linux

Cấu hình mạng cơ bản cho 1 máy linux gồm có các thông tin sau:

– IP address

– Subnet Mask

– Default gateway

– DNS Server IP address

Các cách cấu hình:

1. GUI

2. TUI (Text user interface):

Tạo file config cho thiết bị: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=XXX.XXX.XXX.255
IPADDR=XXX.XXX.XXX.XXX
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=XXX.XXX.XXX.0
ONBOOT=yes

Gõ lệnh:

$ system-config-network-tui

3. CUI

Để thay đổi cấu hình IP address permanent phải edit file congig cho thiết bị.

Thay đổi trong phiên làm việc:

$ ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0

$ route add default gw 192.168.1.1 eth0

$ vi /etc/resolv.conf, add nameserver vào

 

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Cấu hình IP address trên linux

 1. Thông says:

  nếu mà muốn cấu hình IP bằng SHELL thì viết thế nào nhỉ ?
  bạn có thể chi tiết hơn được không ?
  cảm ơn.
  Thông

 2. dongthao says:

  Trên CentOS có thể dùng ‘setup’ để setup bằng TUI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s