Printing in Linux – some stuffs

Printing daemon là chương trình chứa những file in trên ổ cứng và gửi chúng tới máy in (quá trình spooling). Quá trình spooling được điều khiển bởi 1 số loại printing daemon: LPR, LPRng, PDQ, CUPS.

CUPSD (Common Unix Printing System Daemon) quản lý quá trình spooling file trên server, trong khi lpd chỉ đóng vai trò là một spooler. LPD (Line Printer Daemon) là chương trình quản lý máy in đầu tiên trên Linux, được phát triển trên BSD Linux để dùng cho các line printer, nghĩa là chỉ in được 1 lúc 1 dòng văn bản, sau đó được cải thiện để dùng cho các máy in toàn trang. Spooler là chương trình nhận các file từ client và chứa chúng trên server cho đến khi máy in sẵn sàng để in. Trong quá trình spooling, các file print được chứa trong thư mục /var/spool/lpd/<PrinterName>.

Cấu hình printer bằng giao diện text trên RedHat/Fedora bằng lệnh redhat-config-printer-tui. Trong chương trình này cần phải xác định kiểu print queue. Các kiểu print queue có sẵn trong hệ thống:

  • Local Printer Device: Dùng để kết nối 1 máy in trực tiếp vào máy tính qua cổng parallel hoặc USB
  • Unix Print Queue: Dùng để kết nối 1 máy in vào 1 hệ thống Unix mà hệ thống đó có thể được truy cập qua hệ thống mạng TCP/IP.
  • Windows Print Queue: Dùng để kết nối 1 máy in vào 1 hệ thống khác mà hệ thống đó chia sẻ máy in bằng Samba (SMB).
  • Novell Print Queue: Dùng để kết nối 1 máy in vào 1 hệ thống khác dùng công nghệ mạng của Novell NetWare.
  • Jetdirect Printer: Dùng để kết nối 1 máy in trực tiếp vào mạng thông qua bộ HP JetDirect ở trên máy in.

 

Có 2 hệ thống in chuẩn phổ biến cho UNIX plat form là BSD interface và System V interface.

BSD Interface: Phát triển và phổ biến trên các hệ điều hành BSD. Được sử dụng bởi LPR, LPRng, PDQ, CUPS. Gồm các lệnh:

  • Lpr: print file, vd: lpr testfile
  • Lpq: xem status của print queue của 1 printer, vd: lpq HPLaserJet4050

System V Interface: Phát triển và phổ biến trên các hệ điều hành dựa trên System V như Solaris, SCO Open Server. Được sử dụng bởi CUPS. Gồm các lệnh:

  • lp: print file, vd: lp test1file
  • lpstat: xem status các printer và job trên các printer

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux, Linux Tutorial and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s