Quản lý trust trên Windows 2003 bằng dòng lệnh

Tóm tắt các loại trust trên Windows Server 2003:

Lệnh netdom dùng để tạo, quản lý trust trên Windows 2003. Để có chương trình này phải cài gói SUPTOOLS.MSI trong đĩa 2003.

Lệnh để tạo trust twoway giữ a 2 domain:

netdom trust /d:trustingdomain trusteddomain /add /twoway /Ud:trustingdomain\adminaccount /Pd:* /Uo:trusteddomain\adminaccount /Po:*

Nếu ko chỉ định /twoway thì mặc định sẽ add oneway.

Lệnh nltest dùng để xem thông tin các trust trên domain controller.

nltest /trusted_domains

nltest /server:servername /trusted_domains

nltest /dclist:domainname (liệt kê các dc trong domain)

Xem thêm về netdom ở Microsoft Technet

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Windows, Windows Servers. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s