[NIIT Q8]

Bài giải thích cô đọng và đầy đủ.

Infrastructure Engineering

Hỏi:

Trong Linux, khi ta tạo ra 1 file hoặc thư mục thì các quyền hạn (permission) được gán mặc định cho chúng được tính như thế nào?

Và ta có thể thay đổi thiết lập về quyền hạn mặc định sẽ gán cho file, thư mục khi chúng mới được tạo không?

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho câu hỏi trên.

View original post 648 more words

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s