Run X with SSH

Chạy các ứng dụng đồ họa của Linux trên Windows thông qua SSH là một ví dụ rất hay để tìm hiểu về hệ thống X Window của Linux.

Để làm được điều này ta cần có:

PuTTY: Chương trình thực hiện kết nối SSH trên windows

Xming: Chương trình X Server trên windows

Các bước thực hiện:

1. Download và cài đặt Xming. Xong khởi động Xming.

2. Khởi động PuTTY

– Nhập đ/c IP của máy Linux

– Nhập tên vào Saved Sessions để lưu các thiết lập lại

– Vào mục Connection > SSH > X11, chọn Enable X11 forwarding, nhập localhost:0 vào X display location

– Quay lại Session chọn Save và Open

– Đăng nhập vào Linux qua SSH như bình thường

– Mở các ứng dụng X, ví dụ gedit bằng cách gọi lệnh gedit.

Ví dụ cửa sổ gedit trên nền Windows:

About dongthao

"Man does not simply exist but always decides what his existence will be, what he will become the next moment"
This entry was posted in Linux and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s