Common backup Linux backup tools – 2

3. Dump

Dump is a nice tool to backup an entire filesystem (not for a specific subdirectory). It supports full and incremental backup in nature.

Create full backup

[root@centos ~]# mount
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sdb1 on /mnt/doc type ext3 (rw)

[root@centos ~]# dump -0uf /root/backup/full /mnt/doc

DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Jan 31 01:42:20 2012
DUMP: Dumping /dev/sdb1 (/mnt/doc) to /root/backup/full
DUMP: Label: none
DUMP: Writing 10 Kilobyte records
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
DUMP: estimated 475 blocks.
DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Tue Jan 31 01:42:25 2012
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: Closing /root/backup/full
DUMP: Volume 1 completed at: Tue Jan 31 01:42:25 2012
DUMP: Volume 1 490 blocks (0.48MB)
DUMP: 490 blocks (0.48MB) on 1 volume(s)
DUMP: finished in less than a second
DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Jan 31 01:42:20 2012
DUMP: Date this dump completed: Tue Jan 31 01:42:25 2012
DUMP: Average transfer rate: 0 kB/s
DUMP: DUMP IS DONE
[root@centos ~]# ls -alh /root/backup/
total 580K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jan 31 01:42 .
drwxr-x— 24 root root 4.0K Jan 31 01:40 ..
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 29 00:01 29012012
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 30 00:00 30012012
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 31 00:00 31012012
-rw-r–r– 1 root root 490K Jan 31 01:42 full
-rw-r–r– 1 root root 10K Mar 8 2012 home08032012

Create incremental backup 1

[root@centos ~]# touch /mnt/doc/file1 /mnt/doc/file2
[root@centos ~]# dump -1uf /root/backup/incremental1 /mnt/doc

DUMP: Date of this level 1 dump: Tue Jan 31 01:44:55 2012
DUMP: Date of last level 0 dump: Tue Jan 31 01:42:20 2012
DUMP: Dumping /dev/sdb1 (/mnt/doc) to /root/backup/incremental1
DUMP: Label: none
DUMP: Writing 10 Kilobyte records
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
DUMP: estimated 468 blocks.
DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Tue Jan 31 01:44:55 2012
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: Closing /root/backup/incremental1
DUMP: Volume 1 completed at: Tue Jan 31 01:44:55 2012
DUMP: Volume 1 480 blocks (0.47MB)
DUMP: 480 blocks (0.47MB) on 1 volume(s)
DUMP: finished in less than a second
DUMP: Date of this level 1 dump: Tue Jan 31 01:44:55 2012
DUMP: Date this dump completed: Tue Jan 31 01:44:55 2012
DUMP: Average transfer rate: 0 kB/s
DUMP: DUMP IS DONE

[root@centos ~]# ls -alh /root/backup/
total 1.1M
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jan 31 01:45 .
drwxr-x— 24 root root 4.0K Jan 31 01:40 ..
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 29 00:01 29012012
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 30 00:00 30012012
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 31 00:00 31012012
-rw-r–r– 1 root root 490K Jan 31 01:42 full
-rw-r–r– 1 root root 480K Jan 31 01:44 incremental1

Create incremental backup 2:

[root@centos ~]# touch /mnt/doc/newfile3
[root@centos ~]# echo “new line” >> /mnt/doc/file1
[root@centos ~]# dump -2uf /root/backup/incremental2 /mnt/doc

DUMP: Date of this level 2 dump: Tue Jan 31 01:47:58 2012
DUMP: Date of last level 1 dump: Tue Jan 31 01:44:55 2012
DUMP: Dumping /dev/sdb1 (/mnt/doc) to /root/backup/incremental2
DUMP: Label: none
DUMP: Writing 10 Kilobyte records
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
DUMP: estimated 472 blocks.
DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Tue Jan 31 01:47:59 2012
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: Closing /root/backup/incremental2
DUMP: Volume 1 completed at: Tue Jan 31 01:47:59 2012
DUMP: Volume 1 480 blocks (0.47MB)
DUMP: 480 blocks (0.47MB) on 1 volume(s)
DUMP: finished in less than a second
DUMP: Date of this level 2 dump: Tue Jan 31 01:47:58 2012
DUMP: Date this dump completed: Tue Jan 31 01:47:59 2012
DUMP: Average transfer rate: 0 kB/s
DUMP: DUMP IS DONE

[root@centos ~]# ls -alh /root/backup/
total 1.6M
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jan 31 01:47 .
drwxr-x— 24 root root 4.0K Jan 31 01:40 ..
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 29 00:01 29012012
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 30 00:00 30012012
-rw-r–r– 1 root root 10K Jan 31 00:00 31012012
-rw-r–r– 1 root root 490K Jan 31 01:42 full
-rw-r–r– 1 root root 480K Jan 31 01:44 incremental1
-rw-r–r– 1 root root 480K Jan 31 01:47 incremental2

Restore:

[root@centos mnt]# rm -rf /mnt/doc/*
[root@centos mnt]# cd /mnt/doc
[root@centos doc]# ls
[root@centos doc]# restore -rf /root/backup/full
[root@centos doc]# ls
dir1 dir2 dir3 restoresymtable
[root@centos doc]# restore -rf /root/backup/incremental1
[root@centos doc]# ls
dir1 dir2 dir3 file1 file2 restoresymtable
[root@centos doc]# cat file1
[root@centos doc]# restore -rf /root/backup/incremental2
[root@centos doc]# ls
dir1 dir2 dir3 file1 file2 newfile3 restoresymtable
[root@centos doc]# cat file1
new line
[root@centos doc]#

Done.

This lab is done on:

[root@centos ~]# lsb_release -a | grep Description ; echo “Linux kernel: `uname -r`”
Description: CentOS release 5.7 (Final)
Linux kernel: 2.6.18-274.18.1.el5

dongthao

Advertisements

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
Bài này đã được đăng trong Linux, Linux Tutorial và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s