Category Archives: Linux Tutorial

Open BitLocker drive with Linux

Using Dislocker on Kali Linux install: apt install dislocker Step 1: Copy the BitLocker encrypted volume.% dd if=/dev/sda2 of = encrypted.bitlockerThis will copy the entire volume located into /dev/sda2 to encrypted.bitlocker Step 2: Unlock Bitlocker encrypted drive.% dislocker-file -V encrypted.bitlocker … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged ,

Linux IP Forwarding

In this lab, we will use Linux IP Forwarding to connect 02 different subnets together. We need 03 Linux VMWare machines with the model as below: 1. Linux 1: 01 NIC eth0, connect to VMNet2: 192.168.2.0/24 2. Linux 2: 02 … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , | 1 Comment

Common backup Linux backup tools – 2

3. Dump Dump is a nice tool to backup an entire filesystem (not for a specific subdirectory). It supports full and incremental backup in nature. Create full backup [root@centos ~]# mount /dev/sda1 on /boot type ext3 (rw) tmpfs on /dev/shm … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , , , | Leave a comment

Common backup Linux backup tools – 1

1. CPIO Full backup: [root@localhost /]# find /home/ -print | cpio -oF /root/backup/cpiofull 11 blocks Incremental backup 1: [root@localhost /]# touch /home/newfile1 /home/newfile2 [root@localhost /]# find /home/ -cnewer /root/backup/cpiofull -print /home/newfile1 /home/newfile2 [root@localhost /]# find /home/ -cnewer /root/backup/cpiofull -print | … Continue reading

Posted in Linux, Linux Servers, Linux Tutorial | Tagged , , , , | Leave a comment

Resize LVM

1. Resize LV: – Add more space to a LV lvextend -L +250 /dev/fileserver/share lvextend -L 25000 /dev/fileserver/share – Reduce space from a LV lvreduce -L -250 /dev/fileserver/share lvreduce -L 15000 /dev/fileserver/share 2. Resize VG: – Add a PV to … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , | Leave a comment

Counting decimal number in Linux

Command line calculator, bc Bash – Floating Point Math at the Shell

Posted in Linux, Linux Tutorial, Programming | Leave a comment

Hard Link và Soft Link trên Linux

[For NIIT Q8] Hard Link và Soft Link trên Linux là 2 khái niệm khá phức tạp nhưng rất hay. Hay vì nếu hiểu được các nguyên tắc cơ bản của hệ thống file thì ta thấy phân biệt nó … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , | 6 Comments

SQUID – Simple Proxy Server

1. Install: yum install squid 2. Config Backup file config của squid cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.original Chỉnh sửa file config vi /etc/squid/squid.conf Đổi port mặc định của squid thành 8888 http_port 8888 Khai báo các subnet được phép dùng proxy, chẳng … Continue reading

Posted in Hardware, Linux, Linux Tutorial | Leave a comment

NFS Simple How to

Thiết lập dịch vụ chia sẻ file với NFS. 1. Cài đặt NFS service trên Fedora Core: yum install nfs-utils reboot 2. Cấu hình 2.1 File /etc/exports File này chứa các thông tin về chia sẻ bằng NFS: tên của … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , | Leave a comment

Printing in Linux – some stuffs

Printing daemon là chương trình chứa những file in trên ổ cứng và gửi chúng tới máy in (quá trình spooling). Quá trình spooling được điều khiển bởi 1 số loại printing daemon: LPR, LPRng, PDQ, CUPS. CUPSD (Common Unix … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , , | Leave a comment