Gartner – Critical Capabilities for Public Cloud Infrastructure as a Service

Very detailed analysis. It seems Amazon is the champion!

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2QQX6UM&ct=151027&st=sb

 

Advertisements
Đăng tải tại cloud, Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Apache Hadoop Explained in 5 Minutes or Less

Hadoop, an open-source Apache project, is a framework that can be used for performing operations on data in a distributed environment using a simple programing model called MapReduce. It is also a scalable and fault tolerant system. In the realm of Big Data, Hadoop falls primarily into the distributed processing category but also has a powerful storage capability.

Apache Hadoop Explained in 5 Minutes or Less

Đăng tải tại cloud, Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

How to make effective security awareness training

http://www.esecurityplanet.com/network-security/how-to-offer-security-awareness-training-that-works.html?dni=83532297&rni=7743479

These are some good advices on how to make effective security awareness training.

The main points are:

  1. Get management buy-in
  2. Target your security training
  3. Make it pervasive
  4. Presentation is everything
  5. Explain why security policies are needed
  6. Show users specific examples of security no-nos
  7. Make it easy for users to comply with security policies
  8. Maintain the right attitude
  9. Use the right metrics to gauge effectiveness of training
Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

How to write Resume

How to write Resume

How to write Resume

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Working with ssh and secure ftp servers in windows

http://www.serverwatch.com/server-tutorials/working-with-ssh-and-secure-ftp-servers-in-windows.html?dni=81142115&rni=7743479

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SharePoint Training

Lưu lại vài thông tin của khóa học SharePoint (Level 1, 2)

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khác nhau giữa EFS và BitLocker

– EFS được dùng để encrypt và bảo vệ từng file riêng biệt trên một ổ đĩa, dựa trên từng user một. Nếu có nhiều user trên một máy, thì file vẫn có thể được encrypt một cách độc lập theo từng user.

EFS không cần hardware đặc biệt hỗ trợ và không cần quyền Admin để sử dụng.

– BitLocker encrypt toàn bộ một ổ đĩa, kể cả dữ liệu lẫn hệ thống. BitLocker được bật hoặc tắt cho toàn bộ các user, không phụ thuộc vào từng user acount cụ thể nào.

BitLocker dùng TPM (Trusted Platform Module), một microchip hỗ trợ các tính năng bảo mật nâng cao. Chỉ có administrator mới có thể bật hoặc tắt BitLocker.

Có thể kết hợp EFS và BitLocker để bảo vệ chặt chẽ hơn.

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?