Tag Archives: ufw

Ubuntu Uncomplicated Firewall

Bạn có biết Ubuntu 8.04 có sẵn một công cụ tường lửa mạnh và đơn giản không? Mạnh vì nó là tưởng lửa dựng trên iptables, đơn giản vì nó là … “Uncomplicated Firewall” :D. UFW là một giao diện … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , | 1 Comment