Tag Archives: voip

Skype 2.0 (beta) + video cho Linux

Vì cần sử dụng webcam nên phải chạy lòng vòng trong cộng đồng NIX và Google mà tìm mãi không ra. Thế là phải ăn nhờ ở đậu anh Skype và Yahoo trên M$. Dở một cái là lâu nay … Continue reading

Posted in Linux, Software Tutorial | Tagged , , , | 2 Comments