Tag Archives: pgadmin

Cài đặt pgAdmin3 trên CentOS 5

pgAdmin là công cụ rất tốt dùng để quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. pgAdmin III is the most popular and feature rich Open Source administration and development platform for PostgreSQL, the most advanced Open Source database in the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?