Tag Archives: ssh

Working with ssh and secure ftp servers in windows

http://www.serverwatch.com/server-tutorials/working-with-ssh-and-secure-ftp-servers-in-windows.html?dni=81142115&rni=7743479

Posted in Windows, Windows Servers | Tagged , | Leave a comment

Run X with SSH

Chạy các ứng dụng đồ họa của Linux trên Windows thông qua SSH là một ví dụ rất hay để tìm hiểu về hệ thống X Window của Linux. Để làm được điều này ta cần có: – PuTTY: Chương … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Leave a comment