Tag Archives: niit

Đề thi thực hành Linux

Đề thi thực hành Linux, thời lượng: 60 phút. Bài thi được làm trên hệ điều hành CentoS 5, chạy trên máy ảo VMWare. Câu 1: Đề chung – 4 điểm – Thêm 4 ổ cứng vào hệ thống, mỗi … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | 3 Comments

Quota Lab

We have a new hard disk to share data for all users in our company. We need to set quota on that share so that everyone has an equal part. 1. Add HDD: /dev/sdb 2. Create partition    fdisk /dev/sdb … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Leave a comment

After Q8 ISAS

Congrats my students! After 2 months study Linux from scratch, some of them can understand and set up pretty well the core services on Linux: DHCP, DNS, Web Server, WITHOUT any help from myself.

Posted in Working Diary | Tagged | Leave a comment

Resize LVM

1. Resize LV: – Add more space to a LV lvextend -L +250 /dev/fileserver/share lvextend -L 25000 /dev/fileserver/share – Reduce space from a LV lvreduce -L -250 /dev/fileserver/share lvreduce -L 15000 /dev/fileserver/share 2. Resize VG: – Add a PV to … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , | Leave a comment

Quản lý user trong domain bằng ldifde

1. Add user vào domain: Làm file user.txt như sau (MS kêu làm file .ldf nhưng Windows nó có để ý tới đuôi file đâu) dn: CN=GuyThomas, OU=Finance, DC=Bluevalley, DC=com changetype: add #cn: GuyThomas objectClass: user samAccountName: Guy givenName: Guy … Continue reading

Posted in Windows, Windows Servers | Tagged | Leave a comment

RAID-LVM Mixed LAB

Mô hình đĩa: –       Sdb và sdc: RAID-1 md0 –       Sdd và sde: RAID-1 md1 Tạo Logical volume trên md0 và md1 1.    Format đĩa 2.    Tạo raid –       mdadm –create /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 –       mdadm … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , | Leave a comment